Adresa sídla:
   Hlavice 54
   463 48 p. Všelibice

e-mail: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz
web: http://sdruzeni.darcu.krve.sweb.cz (provizorní)
  http://www.sdk-cr.cz (nyní nefukční)
č.ú: 3300330013/5500
tel: 774 376 5401. Sdružení dárců krve vzniklo v Liberci, bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra 15. března 2001.


2. Roční přínos BDK státu-zdravotnictví

Krev a plazma 5,66 miliardy Kč
Pro zdravotní pojišťovny 3,46 miliardy Kč
Celkem 9,12 miliardy Kč


3. Vyhlášení moratoria od 27.11.2012

MORATORIUM NA BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE A PLAZMY

Vážení spoludárci krve,

republiková rada Sdružení dárců krve (dále RR SDK) vyzývá všechny dárce krve k tomu, aby počínaje úterkem 27. listopadu 2012 darovali krev a krevní plazmu jen na pozvání TS a za úplatu. Cena 1 odběru plnohodnotné krve = 10 tisíc Kč, 1 odběr plazmy = 1. 667 Kč. Toto moratorium potrvá až do odvolání republikovou radou SDK.

Rozhodnutí RR SDK je přijato na základě těchto skutečností:

 1. Ústavní činitelé byli námi upozorněni dne 4.9.2012, a to dopisem poslaneckým klubům, nezařazeným poslancům a dalším ústavním (vládním) činitelům a na vědomí prezidentu ČR prof. Václavu Klausovi,CSc.
 2. Zásadně nesouhlasíme se zvyšováním DPH na 15% hlavně u potravin, léků, služeb a dalších, bez nichž se občan neobejde (nutné k životu).
 3. Nesouhlasíme s neustálým zvyšováním cen el. energie, plynu atd.
 4. Rozhodně nesouhlasíme s takto pojatým a schváleným zákonem o církevním vyrovnání. Jsme toho názoru, že církvím by měl být vrácen pouze ten majetek, který byl skutečně v jejich vlastnictví. Nesouhlasíme s vracením majetku, který měly církve pouze v užívání, a již vůbec nesouhlasíme s finančním vyrovnáním až do roku 2043 ve výši 59 až 75 miliard Kč.
 5. Neustálé korupční kauzy politiků různých stupňů - Pandury, Promopro atd. a další ještě nezveřejněné.

S vyhlášením moratoria na bezplatné dárcovství jsme čekali na reakci občanů - demonstraci svolanou ČMKOS a dalšími iniciativami na 17. listopad 2012, kde jsme předpokládali daleko vyšší účast. Naše předpoklady však nebyly naplněny, proto dochází k vyhlášení moratoria, a k jeho platnosti až do odvolání.

V tržním hospodářství je vše prodejné, každé zboží má svoji cenu. Darování krve za úhradu pomůže dárcům vyrovnat rodinný finanční schodek, zapříčiněný vládnoucí politickou reprezentací.

Touto naší obrannou akcí proti zvůli politiků sledujeme nápravu - zrušení špatných zákonů. V neposlední řadě pak i přehodnocení plánovaných nevyjasněných rušení nemocničních oddělení či dokonce celých nemocnic.

V Praze, 19. listopadu 2012 Za RR SDK
Jaroslav Kotrman
předseda
Dokument ke stažení: klikněte sem

4. Vyhlášení solidární akce:

Každý nás se může ocitnout v tíživé finanční situaci a v tom přijde zranění či nemoc, kdy je nutný pobyt v nemocničním zařízení. Dnes po přijetí nové zdravotní reformy činí poplatek za pobyt v nemocnici 100 Kč za den.

Právě i z tohoto důvodu Republiková rada Sdružení dárců krve (RR SDK) dne 23.ledna 2012 rozhodla o rozšíření své činnosti pod názvem

„Vzájemná solidarita mezi dárci krve a jejich sympatizanty“

Jedná se o vytvoření solidárního fondu vzájemné humanitární pomoci. Smyslem a cílem je solidarita v přispívání svým členům na nemocniční pobyt.

RR SDK rozhodla.

 1. Členem Sdružení dárců krve se může stát
  1. stávající aktivní dárce krve a plazmy
  2. bývalý dárce krve a plazmy
  3. občan České republiky
  4. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, či zahraniční student studující na škole v České republice

 2. Příspěvek do tohoto fondu je zároveň členským příspěvkem SDK
  1. příspěvek je platný vždy na dobu 12 kalendářních měsíců
  2. bývalý i aktivní dárce krve a plazmy a občan ČR – příspěvek 500 Kč
  3. cizí státní příslušník a trvalým pobytem na území České republiky, či zahraniční student studující na škole v ČR – příspěvek 1000 Kč

 3. Přihláška
  Vzor přihlášky se nachází v bodě 5. Podmímky člensví a přihláška

 4. Příspěvek se zasílá
  1. složenkou na adresu uvedenou v hlavičce
  2. na číslo účtu 3300330013/5500. Variabilním symbolem bude číslo přidělené po zaplacení. Toto číslo bude též identifikačním číslem člena.

 5. Proplácení nemocničního poplatku
  Na základě potvrzení nemocnice o zaplacení poplatku bude tento uhrazen
  1. na účet člena

  2. složenkou

  3. 1-14 dní 100%
   od 15. do 30. dne 50%
   od 31. dne do 60. dne 10%

   • dárce krve i bývalý, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 40x nebo plazmu 240x (při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma)
   • dárce krve, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 2x krev nebo 12x plazmu (při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma) v období posledních 12 měsiců. Zde bude nutné doložit potvzení od TS s rozlišením počtu odběrů krve a plazmy.

  4. 1-5 dní 100%
   od 6. do 14. dne 50%
   od 15. dne do 30. dne 10%

   • občan České republiky
   • cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR nebo zahraniční student studující na škole v České republice. Zde je nutné doložit potvrzení o trvalém pobytu či studiu.

  5. proplácet se bude i tomu, kdo bude členem SDK kratší dobu než 60 dnů a bude se jednat o akutní případ (tj. nepůjde-li o pobyt plánovaný s předstihem). Případy více pobytů během 12 měsíců budou řešeny inividuálně po konzultaci s nemocnicí.

 6. Nemocniční poplatek nebude proplácen
  1. za protialkoholní léčení
  2. za léčení závislosti (drogy atd.)
  3. za psychiatrické léčení z vlastni viny
  4. při výkonech, které hradí pacient (např. plastické operace, které nemají léčebný účel)
  5. v případě, že se jedná o členství kratší dobu než 60 dnů nebo po uplynutí doby 12 měsíců od posledního zaplacení příspěvku (akutní případy budou řešeny individuálně)

 7. Poznámka
  Je nutné počítat s tím, že výpis z účtu dochází 1x za měsíc. Proto pro obnovení členství je vhodné členský příspěvek zaplatit nejméně 30 dnů před uplynutím doby 12 měsiců. Podmínky se mohou v průběhu času měnit, proto je nutné sledovat webové stránky. Na nich budou uveřejňovány i další informace.
Dokument ke stažení: klikněte sem

5. Podmínky členství v SDK a přihláška:

Informace o členství v SDK:

Sdružení dárců krve v České republice
463 48 Hlavice 54
e-mail: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz
web: http://sdruzeni.darcu.krve.sweb.cz
        http://www.sdk-cr.cz
tel: 774 376 540
č.ú: 3300330013/5500


Členem Sdružení darců krve se může stát:

 1. stávající aktivní dárce krve a plazmy
 2. bývalý dárce krve a plazmy
 3. občan České republiky
 4. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky nebo zahraniční student studující na škole v České republice
Poznámka:
Pokud nejste ani jste nebyl(a) dárcem krve, proškrtněte kolonky „Transfúzní stanice“ a „Krevní skupina“.

Vzor přihlášky:

(vypisovat strojem, nebo hůlkovým písmem) Číslo průkazu:
(přidělí SDK)
jméno, příjmení titul kraj 1. transfúzní stanice
2. krevní skupina
      1.
2.
adresa bydliště PSČ 1. telefon 1.zdravotní pojišťovna
(vyplnit kód pojišťovny)
2. e-mail 2. číslo pojištěnce
    1. 1.
2. 2.

___________________________             ______________________________
DatumPodpis

V kolonce zdravotní pojišťovna vyplňte kód:

111 – Všeobecná ZP (VZP) 201 – Vojenská (VOZP) 205 – Česká průmyslová ZP
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 – Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 – ZP Ministerstva vnitra 213 – Revírní bratrská pokladna
217 – ZP METAL-ALIANCE 228 – Zdravotní pojišťovna Média


K přihlášce přiložte:

 1. Kopii průkazu dárce krve
 2. Pokud jste držitelem plakety Prof. MUDr. Jana Janského kopii dokladu.
 3. Kopii ústřižku složenky o zaplacení poplatku 500 Kč pro občany České repuliky, případně 1000 Kč pro cizí státní příslušníky uvedené v bodě d. jako příspěvku do fondu na 12 měsíců (z počátku lepší zaslat složenkou pro výplatu v hotovosti, ne účet – rychlost a méně administrativní práce, po přidělení čísla lze toto číslo použít jako variabilní symbol)
 4. Cizí státní příslušníci uvedení v bodě d. musí doložit potvrzení o tvalém pobytu nebo studiu.
Dokument ke stažení: klikněte sem